Algemene Voorwaarden

Download als PDF

  

ALGEMENE VOORWAARDEN 247 MEDIA B.V.

Huizenmarkt.nl is een platform dat wordt aangeboden door 247 Media B.V.

Artikel 1. Definities 

1.1 247 Media: 247 Media B.V. is gevestigd aan de Graafseweg 274, 6532 ZV te Nijmegen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67263194.

1.2 Aanvullende voorwaarden: de in de Dienst vermelde dan actuele versie van aanvullende voorwaarden, onder welke benaming dan ook vermeld. 

1.3 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 

1.4 Dienst: het op haar Website aanbieden van een online advertentieplatform waarop Gebruiker advertenties voor (huur)woningen kan bekijken, plaatsen en op advertenties kan reageren. 

1.5 Gebruiker: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die gebruik maakt van de Dienst.

1.1 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.

1.2 Overeenkomst: de Overeenkomst strekkende tot de uitvoering van de Dienst door 247 Media aan de Gebruiker.  

1.3 Partijen: 247 Media en Gebruiker.

1.4 Premium Account: dit is een upgrade van het Standaard Account. Met dit account kan de Gebruiker van alle functionaliteiten van de Dienst gebruik maken, waaronder het bekijken, reageren en plaatsen van advertenties voor (huur)woningen.

1.5 Standaard Account: met een Standaard Account kan de Gebruiker gebruik maken van de Dienst voor zover het betreft het bekijken van advertenties van (huur)woningen. 

1.6 Website: één of meer van de door 247 Media geëxploiteerde websites.

Artikel 2. Algemene bepalingen 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de Diensten van 247 Media. 

2.2 Het is Gebruiker niet toegestaan zijn of haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 247 Media.

2.3 Indien in rechte zou komen vast te staan dat enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de gelding van de rest van de Algemene Voorwaarden onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door bepalingen met een soortelijke strekking, die niet nietig of vernietigbaar is. 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Een aanvraag of bestelling door of namens de Gebruiker die via de Website aan 247 Media wordt gericht, leidt slechts tot het ontstaan van een Overeenkomst indien deze aanvraag of bestelling door 247 Media schriftelijk is bevestigd.

3.2 Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van 247 Media beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.3 De Gebruiker garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan 247 Media opgegeven informatie juist en volledig is.

3.4 247 Media heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Gebruiker door 247 Media zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld. 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 247 Media zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren. 

4.2 Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in de (reclame)uitingen, in de aanbiedingen van 247 Media, op de Website en/of in de schriftelijke orderbevestiging binden 247 Media niet.

4.3 247 Media staat er niet voor in dat de Dienst en/of de daarbij opgeslagen/verwerkte gegevens voortdurend en/of foutloos beschikbaar zijn. 247 Media zal zich inspannen eventueel gemelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. 

4.4 247 Media biedt via de Dienst enkel een advertentieplatform. Zij staat niet in voor de kwaliteit en omvang van het woningaanbod. 

Artikel 5. Gebruik van de Dienst 

5.1 Gebruiker dient zich bij het gebruik van Dienst te houden aan de voorwaarden uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden. 

5.2 Gebruiker is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Dienst en voor de informatie die hij met behulp van de Dienst opvraagt, opslaat, verspreidt en anderszins gebruikt. 

5.3 Indien de Gebruiker via de Website een account bij 247 Media aanvraagt, verschaft 247 Media na controle en akkoordbevinding aan de Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord. 

5.4 De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. 247 Media mag er vanuit gaan dat als een persoon zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde persoon betreft van de Gebruiker. 

5.5 Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord worden misbruikt of in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal de Gebruiker 247 Media hierover onmiddellijk informeren, onverminderd de eigen verplichting van de Gebruiker om onmiddellijk doeltreffende maatregelen te treffen.

5.6 Gebruiker staat er voor in dat de gegevens in het account juist en volledig zijn. 

Artikel 6. Advertenties plaatsen 

6.1 Met een Premium Account beschikt Gebruiker over de mogelijkheid om op de Website advertenties te plaatsen. De advertentie dient minimaal de volgende informatie te bevatten: 

a) adres van de (woon)ruimte;

b) foto(’s) van de (woon)ruimte;

c) een waarheidsgetrouwe omschrijving van de (woon)ruimte; 

d) contactinformatie;

e) de op grond van de Aanvullende voorwaarden minimaal te vermelden informatie. 

6.2 Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen voor woonadressen waarbij de mogelijkheid ontbreekt om zich aldaar bij de gemeente in de Basisregistratie Personen in te schrijven. Noch is het toegestaan om advertenties te plaatsen met het doel om Gebruikers louter de mogelijkheid te bieden zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen, zonder daadwerkelijk woongenot te verschaffen.

6.3 247 Media heeft het recht om advertenties te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk indien: 

a) de advertentie geplaatst is in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Aanvullende voorwaarden;

b) Gebruiker enige betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet is nagekomen;

c) de (woon)ruimte inmiddels niet meer voor verhuur beschikbaar is;

d) de advertentie op grond van de Notice-and-Take-down-procedure [DdB1] voor verwijdering in aanmerking komt;

e) er sprake is van onrechtmatig gebruik als bedoeld in artikel 7. 

6.4 Gebruiker die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf vrijwaart 247 Media voor alle claims van derden in verband met de door Gebruiker op de Website geplaatste informatie.

Artikel 7. Onrechtmatig gebruik 

7.1 Aan het gebruik van de Dienst zijn voorwaarden verbonden. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het plaatsen van advertenties voor zaken die tegen de wet zijn.

7.2 In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:

a) het opvragen, opslaan en/of verzenden van dreigende, beledigende, grievende, seksueel getinte dan wel discriminerende uitingen;

b) het opvragen, opslaan en/of verzenden van pornografisch of obsceen materiaal;

c) het downloaden, kopiëren of anderszins verspreiden van programma’s, muziek, films of ander materiaal waarbij een inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten, wettelijke voorschriften en/of bepalingen.

d) Zonder toestemming of noodzaak persoonsgegevens van derden te verzamelen of verspreiden;

e) de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere Gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Dienst;

f) de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen;

g) onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

h) informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (off topic);

i) informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen.

7.3 247 Media behoudt zich het recht voor om de gebruikersnaam van de Gebruiker te verwijderen indien Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. In geen geval zal 247 Media aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.

Artikel 8. Onderhoud en ondersteuning

8.1 247 Media zal Gebruiker ondersteunen bij het gebruik van de Dienst door middel van een supportdesk. 

8.2 247 Media zal zich inspannen om eventuele vragen over het gebruik van de Dienst adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. 247 Media kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden. 

8.3 247 Media kan in het kader van onderhoud wijzigingen aanbrengen in de Dienst, met dien verstande dat deze wijzigingen geen afbreuk mogen doen aan de in de Overeenkomst overeengekomen functionaliteiten. 

8.4 247 Media is gerechtigd de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. 247 Media zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk laten plaatsvinden.

Artikel 9. Prijzen

9.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

9.2 Alle prijzen en tarieven genoemd op de Website, in (reclame)uitingen en aanbiedingen van 247 Media zijn onder voorbehoud van programmeer-, typ-, of schrijffouten. 

9.3 Op de initiële prijzen voor het Premium Account kunnen mogelijk (tijdelijke) kortingen van toepassing zijn. Gebruiker heeft bij (automatische) verlening van het Premium Account niet andermaal aanspraak op eerder verleende kortingen. 

Artikel 10. Betaling 

10.1 De Gebruiker is de vergoeding voor het Premium Account direct bij het upgraden van het Standaard Account naar het Premium Account (bij wege van vooruitbetaling) verschuldigd. 

10.2 De vergoeding voor de Dienst bestaat uit een maandelijks bedrag. Het overeengekomen maandelijks bedrag wordt telkens bij vooruitbetaling betaald. Voorgaande geldt ook voor een eventuele (automatische) verlenging van de Overeenkomst. 

10.3 Betaling van de vergoeding voor het Premium Account wordt verricht via de op de Website aangeboden betaalmethode. Tijdens betaling wordt 247 Media door Gebruiker gemachtigd om vergoedingen per automatische incasso van het corresponderende rekeningnummer te (laten) incasseren. In het geval dat incasso niet slaagt, zal 247 Media Gebruiker hiervan op de hoogte brengen en Gebruiker een termijn van 14 kalenderdagen geven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft heeft 247 Media het recht om het account van Gebruiker te blokkeren tot aan het moment dat Gebruiker aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

10.4 Gebruiker heeft het recht om de Overeenkomst voor het Premium Account gedurende 14 kalenderdagen te herroepen. Deze termijn gaat lopen op de dag nadat de upgrade naar het Premium Account heeft plaatsgevonden. Als de Gebruiker binnen voorgenoemde periode gebruikmaakt van dit recht, is Gebruiker aan 247 Media een vergoeding verschuldigd welke evenredig is aan hetgeen 247 Media reeds aan Gebruiker heeft geleverd tot aan het moment van herroeping. Deze vergoeding is maximaal gelijk aan het bedrag dat overeenstemt met de kosten voor het Premium Account voor de duur van 14 dagen.[DdB2] 

10.5 247 Media kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien 247 Media van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de Gebruiker of de aard van de relatie met de Gebruiker hiertoe aanleiding geven.

10.6 247 Media is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval de Gebruiker zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt. 

10.7 Aan een Gebruiker die niet of niet tijdig betaalt wordt door 247 Media een aanmaning of ingebrekestelling gestuurd. Indien betaling uitblijft is Gebruiker over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd. 

10.8 Indien Gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan 247 Media de vordering uit handen geven, in welk geval Gebruiker naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Deze vergoeding bedraagt ten minste € 40,--. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van 247 Media onverlet.

Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1 Klachten over de dienstverlening van 247 Media dienen door de Gebruiker via het klachtformulier te worden ingediend bij 247 Media.

11.2 247 Media zal klachten binnen een termijn van 5 werkdagen in behandeling nemen.  

11.3 Een klacht dient voldoende gemotiveerd en onderbouwd te zijn. 

11.4 247 Media zal zich inspannen de klacht zo snel en adequaat mogelijk te behandelen. 

11.5 Voor zover 247 Media van mening is dat zij nadere informatie nodig heeft van de Gebruiker ter afwikkeling van de klacht, zal de Gebruiker hieraan haar volledige medewerking verlenen. 

11.6 Zodra 247 Media de behandeling van de klacht heeft afgerond, zal zij de Gebruiker hierover schriftelijk informeren. Zij zal daarbij aangeven in hoeverre zij de klacht al dan niet honoreert.

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens

12.1 Bij het uitvoeren van de Overeenkomst verwerkt 247 Media persoonsgegevens van de Gebruiker. 

12.2 Gebruiker en 247 Media worden beide gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst 247 Media naar haar Privacy Statement[DdB3] .

12.3 Bij de verwerking van persoonsgegevens draagt 247 Media zorg voor een passend beveiligingsniveau. 

Artikel 13. Intellectuele Eigendom

13.1 Alle auteursrechten en overige Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst en alle (reclame)uitingen van 247 Media berusten bij 247 Media en/of haar licentiegevers. De Gebruiker erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.

13.2 Aan Gebruiker wordt hierbij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot gebruik van de Website en de Dienst overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

13.3 247 Media wordt geen rechthebbende op de informatie, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto- en filmmateriaal, die de Gebruiker middels de Dienst publiceert. Gebruiker verleent aan 247 Media een niet-exclusief gebruiksrecht op die informatie. Onder het gebruiksrecht van 247 Media valt ook het recht om de informatie op websites van haar partners te publiceren. 

13.4 De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. 247 Media heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

13.5 Indien informatie zonder toestemming van Gebruiker is overgenomen op websites van derden, is 247 Media door Gebruiker gemachtigd om op eigen naam of namens Gebruiker hiertegen in recht op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor 247 Media, maar Gebruiker dient zo nodig medewerking te verlenen. 

Artikel 14. Duur en opzegging 

14.1 De Overeenkomst voor het Standaard Account is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan op ieder moment met onmiddellijke ingang door partijen worden opgezegd. 

14.2 De looptijd van de Overeenkomst voor het Premium Account is afhankelijk van het abonnement waarvoor Gebruiker heeft gekozen. 

14.3 Het Premium Account wordt automatisch verlengd.  

14.4 De Gebruiker kan het Premium Account opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen voor het einde van de dan actuele looptijd. Gebruiker is bevoegd tussentijds op te zeggen met dien verstande dat de vergoeding verschuldigd blijft.

Artikel 15. Aansprakelijkheid 

15.1 Behoudens opzet of grove schuld wordt de totale aansprakelijkheid van 247 Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst wordt beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat Gebruiker heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

15.2 247 Media is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

15.3 Gebruiker dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van een jaar na ontdekking van de schadeveroorzakende gebeurtenis 247 Media schriftelijk in kennis te stellen. Na verloop van deze termijn vervallen alle aanspraken op schadevergoeding.  

Artikel 16. Overmacht 

16.1 In geval van overmacht is 247 Media nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, staking, bedrijfsstoornissen en stagnatie in toelevering. 

Artikel 17. Wijzigingen 

17.1 247 Media behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. 

17.2 Wijzigingen worden schriftelijk aan Gebruiker bekend gemaakt en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangewezen. 

17.3 Indien gebruiker het niet eens is met de wijzigingen, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten en/of daaraan gerelateerde of daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing. 

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of daaraan gerelateerde of daaruit voortvloeiende verbintenissen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin 247 Media gevestigd is.  

Artikel 19. Contactgegevens

19.1 Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden, kan contact worden opgenomen via onderstaande contactgegevens: 

247 Media B.V. t.a.v. Huizenmarkt.nl
Postbus 24

6100 AA Echt
Nederland

[email protected]