Algemene Voorwaarden

Download als PDF 

De dienst op www.huizenmarkt.nl wordt u via het internet aangeboden door 247 Media B.V. Aan het gebruik van de Dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Tijdens aanmelding voor de dienst gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 1. Definities

1.1. 247 Media: 247 Media B.V. gevestigd aan de Graafseweg 274, 6532 ZV te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67263194.

1.2. Dienst: de dienst die 247 Media ten behoeve van Gebruiker zal leveren op grond van de Overeenkomst, waarbij een online advertentieplatform (elektronisch prikbord) wordt geboden, waarop Gebruiker advertenties voor (huur)woningen kan bekijken. Met het Premium Account kan Gebruiker reageren op advertenties en zelf advertenties plaatsen.

1.3. Gebruiker: de natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die toegang heeft verkregen tot de Dienst en gebruik maakt van de functionaliteiten van de Dienst.

1.4. Gebruiksvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

1.5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen 247 Media en Gebruiker krachtens welke 247 Media de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Gebruiksvoorwaarden onderdeel uitmaken.

1.7. Partijen: Gebruiker en 247 Media gezamenlijk.

1.8. Premium Account: de betaalde variant van de Dienst, waarmee Gebruiker de mogelijkheid krijgt om te reageren op advertenties en zelf advertenties te plaatsen.

1.9. Website: de website van 247 Media, te raadplegen via www.huizenmarkt.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

ARTIKEL 2. Gebruik van de dienst

2.1. Op de Website kan Gebruiker advertenties met betrekking tot (huur)woningen bekijken. Met het Premium Account verkrijgt Gebruiker de mogelijkheid om te reageren op advertenties en zelf advertenties te plaatsen.

2.2. Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet Gebruiker zich eerst registreren. Nadat registratie is afgerond en door 247 Media is bevestigd, kan Gebruiker direct inloggen op zijn account en de Dienst gebruiken. De beschikbare functionaliteiten zijn afhankelijk van of de Gebruiker gekozen heeft voor onbetaalde variant van de Dienst of het Premium Account.

2.3. 247 Media heeft het recht om een registratie, om welke reden dan ook, te weigeren.

2.4. Gebruiker dient de toegang tot het account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient strikt geheim gehouden te houden. Het is niet toegestaan het account te delen met derden.

2.5. Bij gebruik van de Dienst worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de bepalingen uit artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 3. Gebruiksregels

3.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het plaatsen van advertenties voor zaken die tegen de wet zijn.

3.2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:

a) de Dienst te gebruiken zonder naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder mag de Dienst niet worden gebruikt voor het zonder toestemming of noodzaak verzamelen of verspreiden van persoonsgegevens van derden;

b) de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere Gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Dienst;

c) de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen;

d) onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

e) informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (off topic);

f) informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

g) en verder al datgene te doen wat in strijd is met de nettiquette.

3.3. Indien 247 Media constateert dat Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag 247 Media zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

3.4. Indien naar het oordeel van 247 Media hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van 247 Media of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is 247 Media gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

3.5. 247 Media is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is 247 Media gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven van Gebruiker aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

3.6. 247 Media kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. De Gebruiker die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf vrijwaart 247 Media van alle claims van derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie. Reageren op advertenties ARTIKEL 4.

4.1. Gebruiker beschikt met het Premium Account over de mogelijkheid om via de Website op advertenties te reageren. 247 Media zal zich inspannen om reacties via de Website van Gebruiker aan de partij die de advertenties heeft geplaatst door te sturen, maar kan niet garanderen dat de reactie de partij zal bereiken of dat die partij daarop reageert. 4.2. Advertenties op de Website zijn afkomstig van andere Gebruikers en/of overgenomen van websites van derden. 247 Media spant zich in om de advertenties die overgenomen zijn van websites van derden elke 24 uur te verversen. 

ARTIKEL 5. Plaatsen van advertenties

5.1. Gebruiker beschikt met het verhuur Account over de mogelijkheid om advertenties plaatsen op de Website met betrekking tot het verhuren van (woon)ruimten. Elke advertentie dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

a) adres van de (woon)ruimte;

b) foto(’s) van de (woon)ruimte;

c) een waarheidsgetrouwe omschrijving van de (woon)ruimte; d) contactinformatie.

5.2. Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen voor woonadressen waarbij de mogelijkheid ontbreekt om zich aldaar bij de Gemeente in de Basisregistratie Personen in te schrijven. Noch is het toegestaan om advertenties te plaatsen met het doel om Gebruikers louter de mogelijkheid te bieden zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen, zonder daadwerkelijk woongenot te verschaffen.

5.3. 247 Media heeft onder meer in de onderhavige gevallen het recht om advertenties te verwijderen indien:

a) de advertentie geplaatst is in strijd met de Gebruiksvoorwaarden;

b) Gebruiker enige betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet is nagekomen;

c) de (woon)ruimte inmiddels niet meer voor verhuur beschikbaar is;

d) 247 Media klachten heeft ontvangen met betrekking tot de inhoud van de advertenties, waartoe 247 Media een Notice-and-Take-down-procedure hanteert.

5.4. Gebruiker die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf vrijwaart 247 Media voor alle claims van derden in verband met de door Gebruiker op de Website geplaatste informatie.

ARTIKEL 6. Beschikbaarheid en onderhoud

6.1. 247 Media doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de Dienst. 247 Media onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan op elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

6.2. 247 Media mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Dienst aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist 247 Media zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

ARTIKEL 7. Persoonsgegevens

7.1. De door 247 Media te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Dienst, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (of opvolgende wet-, of regelgeving). 247 Media zal bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit toepasselijke wetgeving. Informatie over hoe 247 Media omgaat met de persoonsgegevens van Gebruiker is te vinden in de privacyverklaring.

7.2. 247 Media zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van 247 Media bevinden.

ARTIKEL 8. Intellectueel eigendom

8.1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het Intellectueel Eigendom van 247 Media. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van 247 Media, behalve in de gevallen waarin dat op grond van dwingend recht is toegestaan.

8.2. Informatie die Gebruiker publiceert of opslaat via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker (of dat van zijn toeleveranciers). 247 Media verkrijgt een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht om deze informatie te gebruiken voor andere diensten van 247 Media.

8.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de Overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan 247 Media besluiten tot aanpassing of verwijdering.

8.4. Gebruiker mag informatie die hij publiceert of opslaat via de Dienst naar eigen inzicht aanpassen.

8.5. Indien Gebruiker informatie stuurt naar 247 Media, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk heeft gemarkeerd.

8.6. 247 Media zal geen kennisnemen van privégegevens die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via Dienst, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of 247 Media daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal 247 Media zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

8.7. Indien 247 Media constateert dat bijdragen van Gebruiker zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is 247 Media gemachtigd om op eigen naam of namens Gebruiker hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor 247 Media maar Gebruiker dient zo nodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt Gebruiker niet zijn bijdrage elders te publiceren.

ARTIKEL 9. Vergoeding voor de Dienst

9.1. Voor het gebruik van het Premium Account is Gebruiker een vergoeding verschuldigd. De vergoeding is afhankelijk van de duur van het abonnement op de Dienst waarvoor Gebruiker heeft gekozen.

9.2. Betaling van de vergoeding voor de Dienst wordt verricht via de op de Website aangeboden betaalmethode. Tijdens betaling wordt 247 Media door Gebruiker gemachtigd om vergoedingen per automatische incasso van het corresponderende rekeningnummer te (laten) incasseren. In het geval dat incasso niet slaagt, zal 247 Media Gebruiker hiervan op de hoogte brengen en Gebruiker een termijn van 14 kalenderdagen geven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft heeft 247 Media het recht om het account van Gebruiker te blokkeren tot aan het moment dat Gebruiker aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

9.3. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing indien Gebruiker een Premium Account als consument is aangegaan. Gebruiker heeft het recht om de Overeenkomst voor het Premium Account gedurende 14 kalenderdagen te herroepen. Deze termijn gaat lopen op de dag nadat de Overeenkomst is gesloten. Als de Gebruiker binnen voorgenoemde periode gebruikmaakt van dit recht, is Gebruiker aan 247 Media een vergoeding verschuldigd welke evenredig is aan hetgeen 247 Media reeds aan Gebruiker heeft geleverd tot aan het moment van herroeping. Deze vergoeding is maximaal gelijk aan het bedrag dat overeenstemt met de kosten voor een Premium Account voor de duur van één (1) maand.

ARTIKEL 10. Aansprakelijkheid

10.1. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven is de aansprakelijkheid van 247 Media jegens Gebruiker beperkt tot het bedrag dat Gebruiker heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

10.2. 247 Media is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3. Enige in de Overeenkomst of Gebruiksvoorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 247 Media, of in geval van schade door dood of lichamelijk letsel.

10.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk bij 247 Media meldt.

10.5. In geval van overmacht is 247 Media nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

ARTIKEL 11. Duur en opzegging

11.1. De Overeenkomst voor het onbetaalde variant van de Dienst gaat direct in nadat Gebruiker zich heeft geregistreerd en loopt voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan op ieder moment met onmiddellijke ingang door Partijen worden opgezegd. 

11.2. De Overeenkomst voor het Premium Account gaat direct in nadat Gebruiker zich daarvoor heeft geregistreerd. De looptijd van het Premium Account is afhankelijk van het pakket waarvoor Gebruiker heeft gekozen.

11.3. Na de periode als bedoeld in lid 2, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds dezelfde periode.Indien Gebruiker de Overeenkomst aangaat kan Gebruiker steeds tegen het einde van de in lid 2 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van een maand.
11.4. Opzegging kan zowel schriftelijk als via het account van Gebruiker geschieden.

ARTIKEL 12. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

12.1. 247 Media mag deze Gebruiksvoorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door 247 Media B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

12.2. 247 Media zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Dienst zodat Gebruiker daar kennis van kunt nemen.

12.3. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 13. Overige bepalingen

13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin 247 Media gevestigd is.

13.3. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de Dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

13.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door 247 Media wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.

13.5. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.6. 247 Media is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

ARTIKEL 14. Contactgegevens

14.1. Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden, kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:

Via email: [email protected]

of per briefpost naar
Postadres

Huizenmarkt.nl

Postbus 24

6100 AA Echt

Bezoekadres(alleen op afspraak):

247 Media BV
graafseweg 274
6532 ZV nijmegen